#

Complementaire zorg

Actueel

Opleidingseisen Complementaire zorg

publicatiedatum 25 november 2013
Menzis heeft in 2010 haar beleid Complementaire behandelwijzen vastgesteld. Eén van de onderdelen van dit beleid is dat we verwachten van zorgaanbieders in het complementaire veld, van wie we de zorg uit de aanvullende verzekering vergoeden, dat zij voldoen aan een aantal eisen. Een belangrijke eis is dat zorgaanbieders voldoen aan een HBO opleidingsniveau. We willen dat onze verzekerden zorg ontvangen van zorgverleners die tenminste medische en psychosociale basiskennis bezitten en daardoor ‘veilige’ en ‘kwalitatieve’ zorg verlenen. Hierover heeft Menzis herhaaldelijk gecommuniceerd.

Overgangsbeleid
Uiteindelijk is het doel dat zorgaanbieders voldoen aan de HBO eis.

Tijdlijn
Naar 2017 toe wordt de volgende tijdlijn gehanteerd:

• Per 1 januari 2014 dient een vakgerichte opleiding tenminste 120 ECTS te bevatten. Ter verduidelijking: 1 ECTS staat voor 28 studiebelastinguren. Hiertoe worden de docentcontacturen en de uren voor zelfstudie van de betreffende opleiding(en) bij elkaar opgeteld. Meerdere MBO opleidingen leiden niet tot een HBO niveau.

• Per 1 januari 2015 dient naast de bovenvermelde opleiding met minimaal 120 ECTS ook een diploma voor Medische Basiskennis/PsychoSociale Basiskennis behaald te zijn, welke voldoet aan de eindtermen van PLATO. Hiervoor dienen tenminste 25 ECTS behaald te zijn. Het totaal komt dan op 145 ECTS.

• Per 1 januari 2017 dient voldaan te zijn aan de eisen van Menzis. De vakgerichte opleiding, geaccrediteerd door een extern accreditatie-instituut, bevat inclusief MBK/PBK op HBO niveau, tenminste 240 ECTS.

We gaan er van uit voldoende duidelijkheid te hebben gegeven. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze mailen naar info-complementair@menzis.nl.

Erkenning

Indien de zorgaanbieder aangesloten is bij een erkende beroepsorganisatie voor alternatieve (complementaire) zorg, kan er conform verzekeringsvoorwaarden een vergoeding voor alternatieve (complementaire) zorg gegeven worden vanuit de aanvullende verzekering. Aan de hand van een aantal eisen toetsen we of (een lid van) een beroepsorganisatie voor erkenning in aanmerking komt. Onderstaand treft u de eisen, zoals deze zijn opgesteld.

U vindt ook de verwijzing naar het rapport van PLATO, waarin de eindtermen vermeld staan voor de medische/psychosociale basiskennis. Wanneer er twijfel bestaat over de basiskennis die in een beroepsopleiding aanwezig dient te zijn, dan kan hiervoor een accreditatie van Cpion worden gevraagd. Heeft u vragen? Mail uw vraag naar info-complementair@menzis.nl.